Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie to jeden z 11 regionalnych zarządów Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Siedziba przy ulicy Hanasiewicza 17B w Rzeszowie prowadzi działania prewencyjne z zakresu ochrony przed zjawiskami atmosferycznymi zw. z  powodzią i suszą. Instutucja dba o jakość zasobów wodnych monitorując m.in stan skażenia wód publicznych. Jest powołana do wykonywania praw własnościowych w stosunku do wód publicznych na rzecz Skarbu Państwa.

Wody Polskie jako organ regulujący chronią mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami opłat za wodę i  usługi kanalizacyjne.  

Usługi

Do głównych zadań Regionalnrgo Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie należy: 

- naliczanie i pobieranie opłat za usługi wodne, 
- wydawanie decyzji i zgód wodnoprawnych, 
- kontrola jakości wód pod kątem skażenia, stanu i głębości lustra wody,  
- planowanie i realizacja inwestycji zw. z infratrukturą wodną, 
- dbanie o stan obiektów hydrotechnicznych, 
- wdrażanie dyrektyw unijnych. 

Mapa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie